مطالب دسته بندی

بین الملل

اخبار بین الملل و تصمیمات کشورهای مختلف میتواند بر المان‌های اقتصادی جهانی تاثیر گذار باشد. روند سودسازی کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری از شرکت‌های بورسی ما وابسته به قیمت‌های جهانی هستند، از این رو رصد اخبار بین الملل مرتبط با بورس برای هر سهامداری، میتواند مهم باشد. در این قسمت اخبار بین الملی که به هر نوعی بر بورس تهران تاثیر گذار خواهد بود درج خواهد شد.