مطالب دسته بندی

اقتصادی

در این بخش اخبار اقتصادی که میتواند به نوعی بر وضعیت بورس و سهم‌های مختلف تاثیر گذار باشد، منتشر می‌شود. اخباری مثل نوسانات قیمت‌های نفت، ارز و فلزات اساسی یا تصمیمات اقتصادی دولت‌ها و همچنین اخبار اقتصادی تاثیر گذار بر روند شاخص گروه‌های بورسی.